Kunst bij u thuis

Een abonnement op de kunstuitleen biedt u de mogelijkheid om eindeloos te experimenteren en te variëren met hedendaagse beeldende kunst in uw eigen huis. U kunt zelf uw keuze maken uit onze gevarieerde collectie kunstwerken. De uitleencollectie bestaat uit ongeveer 1.400 werken (van circa 550 verschillende kunstenaars), waarvan er zo’n 900 direct beschikbaar zijn.

U vindt er werk in alle denkbare stijlen en technieken: er is figuratief en abstract, traditioneel en vernieuwend werk. Er zijn schilderijen, grafiek, tekeningen en foto’s, maar ook veel kleine objecten. Van veel kunstenaars is achtergrondinformatie beschikbaar. En heeft u moeite om een kunstwerk te kiezen? Onze medewerkers helpen u graag met uw keuze uit het aanbod.

Abonnementen zijn er in verschillende prijsklassen, afhankelijk van de waarde van het kunstwerk. Al voor € 6 per maand heeft u een origineel kunstwerk in huis. Betaling kan alleen via automatische incasso per maand. (Dus is uw abonnement ook opzegbaar per maand.) Na uw inschrijving als abonnee kunt u het uitgezochte kunstwerk direct mee naar huis nemen. U kunt de geleende kunstwerken op elk gewenst moment ruilen. De standaard uitleentermijn is zes maanden.

Abonnees van de kunstuitleen ontvangen gratis de nieuwsbrief.

Bij de kunstuitleen zijn kunstcadeaubonnen te koop ter waarde van € 50, € 100 en € 150

Lid worden

Lid worden is eenvoudig.

U gaat naar één van onze vestigingen, waar u zich laat inschrijven als nieuw abonnee. U overlegt een geldig legitimatiebewijs en ondertekent het inschrijfformulier en de machtiging voor automatische incasso van het abonnementsgeld. (per einde van iedere maand opzegbaar)

U kunt daarna direct een kunstwerk mee naar huis nemen.

De standaard uitleentermijn is zes maanden. De inleverdatum staat vermeld op het uitleenformulier.

Vragen? Neem contact met ons op!

Tarieven
Cat.Waarde kunstwerkKosten per maand
A1 kunstwerk tot €500,-€6,-
B1 kunstwerk tot €900,-€11,-
C1 kunstwerk tot €1500,-€17,-
D1 kunstwerk vanaf €1500,-€23,-
Reglementen

Wij hanteren wel een aantal regels. U kunt ons reglement hier nalezen.

Reglement voor de Leden van de Stichting Kunstuitleen Artotheek18

A. Aanvang en einde lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap gaat in op de datum van aanmelding. Bij aanmelding dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Voor deelnemende bedrijven dient de contactpersoon van het inlenende bedrijf een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen.
 2. Het abonnementstarief is afhankelijk van de waarde van het geleende kunstwerk. De diverse abonnementstarieven worden kenbaar gemaakt in de kunstuitleen en op de website van de kunstuitleen. Wanneer (tijdelijk) geen werk wordt geleend, wordt een door het bestuur vast te stellen bedrag per maand voor administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Het lid geeft een machtiging voor automatische incasso van de verschuldigde gelden waaronder het abonnementstarief.
 4. Het lidmaatschap geschiedt voor een periode van tenminste één jaar. De tariefbetaling gaat bij automatische incasso in op de eerste dag van de maand volgend op de datum van aanmelding.  Als later een kunstwerk wordt geruild gaat het als gevolg van de ruiling gewijzigde tariefbedrag in op de eerste dag van de volgende maand.
 5. Indien geen machtiging voor automatische incasso wordt gegeven, wordt het abonnementstarief zowel bij de aanmelding als bij de jaarlijkse verlenging een jaar vooruit betaald verhoogd met een bedrag voor administratiekosten. Restitutie van betaald abonnementsgeld in verband met verandering van het abonnementstarief is niet mogelijk.
 6. Na het eerste jaar kan het lidmaatschap op elk moment worden opgezegd. Het einde van het lidmaatschap en de tariefbetaling vindt dan plaats op de laatste dag van de maand van opzegging.
  Voorwaarde voor beëindiging is dat alle geleende werken zijn ingeleverd.
 7. Bij verhuizing wordt de kunstuitleen direct op de  hoogte gesteld van de verhuisdatum en het nieuwe adres.

B. Uitlenen en inleveren kunstwerken.

 1. Een kunstwerk kan alleen worden geleend als het abonnementstarief is betaald. Bij in gebreke blijven kan het kunstwerk worden teruggevorderd.
 2. Alle door de kunstuitleen uitgeleende kunstwerken blijven eigendom van de kunstuitleen totdat het lid alle vorderingen uit hoofde van de met de kunstuitleen gesloten overeenkomsten met betrekking tot deze kunstwerken en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, vermeerderd met rente en kosten en alle overige vorderingen van de kunstuitleen in verband met het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst van de zijde van de deelnemer, heeft voldaan. Het lid mag de kunstwerken niet aan derden verpanden of aan hen op enigerlei wijze de juridische of feitelijke beschikkingsmacht afstaan, overdragen of ten nadele van de kunstuitleen beperken.
 3. Een kunstwerk kan  maximaal zes maanden worden geleend tenzij verlenging volgens de kunstuitleen mogelijk is. De kunstuitleen behoudt zich het recht voor een werk binnen de leenperiode terug te vragen, indien de kunstenaar en/of de gerechtigde de kunstuitleen hierom verzoekt.
 4. Het geleende kunstwerk dient op tijd terug te zijn. Als dat niet het geval is worden administratiekosten in rekening gebracht. Als het kunstwerk zes maanden na het verstrijken van de uitleentermijn nog niet in handen van de kunstuitleen is gesteld, heeft de kunstuitleen het recht het kunstwerk door het lid als gekocht te beschouwen en hiervoor ofwel een factuur te sturen ter grootte van de waarde van het kunstwerk, ofwel hiervoor gebruik te maken van de bij machtiging verstrekte incassomogelijkheid, dan wel het opgebouwde kooptegoed van het lid hiervoor aan te wenden. Het lid is deze waarde aan de kunstuitleen verschuldigd zonder dat daartoe enige voorafgaande aanmaning of andere verklaring van de kunstuitleen voor is vereist. Na ontvangst van voormeld bedrag gaat de eigendom van het kunstwerk over op het lid.
 5. Geleende kunstwerken kunnen door de leden niet onderling worden gewisseld.
 6. De kunstuitleen heeft het recht het kunstwerk zelf dan wel middels derden te laten ophalen bij het lid en de extra kosten hiervoor naast de boete en administratiekosten bij het lid in rekening te brengen. Het lid verklaart reeds nu voor alsdan onherroepelijk medewerking te verlenen aan het binnenlaten van de kunstuitleen dan wel door haar ingeschakelde derden alsmede toestemming te verlenen voor dit binnentreden, bij gebreke waarvan de kunstuitleen eventueel de hulp van justitie en politie zal inroepen voor rekening en risico van het lid.

C. Kopen.

 1. Voor zover kunstwerken door de kunstuitleen te koop worden aangeboden kunnen kunstwerken door het lid worden gekocht voor de door de kunstuitleen vastgestelde prijs. De kunstuitleen geeft desgevraagd aan of een kunstwerk te koop is.

D. Lidmaatschap met kooptegoed (geldt niet voor bedrijven).

 1. Een lid met een abonnement met kooptegoed, ook genoemd spaartegoed, bouwt als onderdeel van het tarief een kooptegoed op. Daarnaast heeft een lid met kooptegoed dezelfde mogelijkheden om kunstwerken te lenen als bij een alleen-lenen lidmaatschap. Een kooptegoed kan alleen worden besteed voor de aanschaf van een kunstwerk. Een kooptegoed kan alleen worden besteed voor de aanschaf van een kunstwerk, welke aanschaf door de kunstuitleen uitdrukkelijk akkoord bevonden dient te worden.
 2. De lidmaatschapstarieven met kooptegoed  worden kenbaar gemaakt in de kunstuitleen en op de website van de kunstuitleen. Het bedrag van het gespaarde kooptegoed wordt op naam van het lid gereserveerd voor de aanschaf van een kunstwerk.
 3. Bij opzegging van het lidmaatschap moet het kooptegoed binnen één jaar na het einde van het lidmaatschap zijn besteed. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het kooptegoed aan de kunstuitleen.

E. Behandeling van kunstwerken.

 1. De kunstwerken  moeten zodanig worden geplaatst dat zonneschijn, vocht en warmte geen invloed op het kunstwerk kunnen uitoefenen.
 2. Bij verlies van of schade aan het kunstwerk dient het lid de kunstuitleen terstond hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien dient het lid alle aanwijzingen die de kunstuitleen vervolgens in voortkomend geval aan het lid meedeelt, op te volgen.
 3. Het lid is aansprakelijk voor verlies van en schade aan het kunstwerk ontstaan tijdens de leenperiode. Het lid dient zelf het transport van het kunstwerk van en naar de kunstuitleen te verzorgen en hij verplicht zich bij het vervoer de nodige zorgvuldigheid te betrachten. De geleende kunstwerken dienen onderdeel te zijn van de inboedelverzekering van het lid. Het lid wordt erop gewezen dat schade, toegebracht door schuld van de verzekerde of diens huisgenoten aan een kunstwerk mogelijk niet gedekt wordt door de W.A. verzekering van het lid.
 4. Indien de verzekeringsmaatschappij van het lid de waarde van het kunstwerk vergoedt, verleent het lid hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijke volmacht dit verzekerd bedrag rechtstreeks te innen bij c.q. te ontvangen van de verzekeringsmaatschappij. De kunstuitleen zal alsdan in de rechten treden van de verzekerde.

F. Betalingstermijn en incassokosten.

 1. Indien een factuur wordt gestuurd is de betalingstermijn 2 weken na factuurdatum.
 2. Indien het lid niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, waaronder begrepen het overschrijden van een betalingstermijn alsmede het niet nakomen van een incassoverplichting, is het lid zonder nadere aanmaning of sommatie in gebreke en zal de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.
 3. Bij betalingsachterstand kunnen geen werken worden geleend.
 4. Alle kosten van incasso van openstaande vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van het lid. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15 % van de openstaande hoofdsom.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter zake van vorderingen, anders dan geldvorderingen, die de kunstuitleen tegen een lid moet maken omdat het lid in strijd handelt met enig voorschrift zijn voor rekening van het lid.

G. Overige bepalingen.

 1. Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke toestemming van de kunstuitleen.
 2. De kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar en/of de gerechtigde met betrekking tot de kunstwerken in en buiten rechte. Het lid is verplicht om bij faillissement, beslaglegging of gelijksoortige omstandigheden dit onmiddellijk schriftelijk bij de kunstuitleen te melden. Bij het nalaten van deze melding bij bedrijven is de directeur c.q. eigenaar van het betreffende bedrijf hoofdelijk aansprakelijk voor de hieruit ontstane schade.

H. Aanvulling en wijziging deelname voorwaarden.

 1. Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden worden in de kunstuitleen bekend gemaakt.
 3. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij in de kunstuitleen zijn bekend gemaakt.
 4. Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het stichtingsbestuur van de kunstuitleen.

© Kunstuitleen Artotheek18 (maart 2016)